Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

onsdag 22 mars 2017

Föreläsningen 14/3: Att upprätta och arbeta med likabehandlingsplan i förskolan – ett aktivt och levade arbete i vardagen


Nya regler i diskrimineringslagen fr.o.m. den 1 januari 2017.  

Diskrimineringslagen ställer krav på aktiva åtgärder gällande alla sju diskrimineringsgrunderna (kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck) utifrån regelbunden kartläggning.

Skollagen ställer krav på aktiva åtgärder, förbud mot kränkande behandling, skyldighet att utreda och åtgärda samt förbud mot repressalier.  För att uppfylla kraven måste arbetet vara ständigt pågående och arbetet måste dokumenteras.


Demokratiuppdraget måste genomsyra allt arbete i förskolan hela tiden och det är inte förhandlingsbart!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar